HAP: Thông báo của Hose về việc chuyển sàn giao dịch & Thông báo của VP Thành Uỷ về báo cáo xin chấp thuận đầu tư