Nghị quyết – biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015