HAP: Nghị quyết HĐQT v/v tạm thời chuyển sàn giao dịch