BCTC-HN cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2013 đến 30/6/2013 đã được soát xét