20220325-HAP-CBTT Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021