HAP: Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024