Thôi kiêm nhiệm chức vụ Thư ký HĐQT công ty và Bổ nhiệm Thư ký công ty