HAP: Cập nhật kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng năm 2018