HAP: Công văn chấp thuận gia hạn đại hội đồng cổ thường niên 2020