Nghị quyết HĐQT số 31 về việc Hủy danh sách thực hiện quyền và chốt danh sách thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2022