HAP: Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022