HAP: Thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin