HAP: Quyết định của HĐQT v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018