HAP: Phó Tổng Giám đốc đăng ký mua 2.000.000 cổ phiếu