20220312-HAP-CBTT Báo cáo phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được kiểm toán