Báo cáo số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 55.471.151 cp