Sơ yếu lý lịch bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát