20220403-HAP-CBTT Báo cáo kết quả giao dịch thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của người nội bộ và người có liên quan