Tập đoàn HAPACO tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022