Bổ nhiệm bà Cao Thị Thúy Lan giữ chức Phó Trưởng phòng phụ trách kế toán từ 1/11/2016