HAP: Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán