HAP: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2020