HAP: Nghị quyết, biên bản kiểm phiếu đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản