HAP: Báo cáo tình hình quản trị Công ty và Bản cung cấp thông tin quản trị năm 2019