HAP: Nghị quyết HĐQT chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020