HAP: Nghị quyết HĐQT chốt danh sách tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2019