HAP: Nghị quyết HĐQT chốt danh sách trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt cho cổ đông