HAP: Quyết định của HĐQT về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC trong năm 2019