HAP: Thông báo ngày giao dịch đầu tiên trở lại tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HSX)