HAP: CBTT Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng tiền năm 2020