HAP: Nghị quyết HĐQT số 12/NQ-HĐQT-HAP ngày 29/5/2017