HAP: Nghị quyết HĐQT số 56 và 58 Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và kế hoạch giải ngân vốn huy động từ đợt phát hành