20211021- HAP – Nghị quyết HĐQT 102 và Công văn 92 đính chính Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng văn bản