HAP: Nghị quyết HĐQT thông qua một số chủ trương thực hiện 05 dự án đầu tư phát triển