HAP: Nghị quyết HĐQT về thoái vốn đã đầu tư vào CTCP Chứng khoán Hải Phòng