HAP: Nghị quyết HĐQT v/v góp vốn vào Công ty liên kết