HAP: Thông báo thời gian, địa điểm, đường link tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2017