Thông báo mời dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013