[Thông báo] Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán cổ tức