Thông báo về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Tập đoàn HAPACO