20220113-HAP- Ngày đăng ký cuối cùng chào bán cổ phiếu ra công chúng