Bà Trần Tiểu Phụng – TV. BKS từ nhiệm từ 16/02/2017