HAP: CBTT v/v chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2016