20211101-HAP-CBTT Đính chính báo cáo tài chính soát xét bán niên 2021