20220111-HAP-Thông báo giao dịch cổ phiếu người liên quan của người nội bộ