Báo cáo giải trình về việc không CBTT giao dịch cổ phiếu của con ông Vũ Xuân Thủy – PCT.HĐQT