HAP: Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất quý 3/2017 kèm giải trình biến động lợi nhuận cùng kỳ