HAP: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019