HAP: CBTT ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017