HAP: Nghị quyết của HĐQT về Thông qua chủ trương Công ty ký kết và thực hiện giao dịch với các bên liên quan